„Informacyjny model wszechświata zasadza się na przekonaniu o stałym zachodzeniu przemian dynamicznych, dokonujących się na różnych poziomach organizacji świata (poczynając od mikroskali), a polegających na nieustannym realizowaniu się pewnych stanów drogą ograniczania różnorodności układów, co właśnie świadczy o bezustannym "generowaniu i przekazywaniu" informacji.' Istnieje wiele zarówno form informacji jak i sposobów, poprzez które informacja może być przekazywania lub przetwarzana, tj. przekształcana z jednej formy w inną."

Jest to pierwsze zdanie z Rozdziału 1.3 rozprawy habilitacyjnej Mariana Wnuka. Rozprawa p.t. „Istota Procesów Życiowych w Świetle Koncepcji Elektromagnetycznej Natury Życia” liczy 280 stron i została opublikowana Redakcje Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1996). Dla informacji czytelników oto aktualny fragment życiorysu naukowego Mariana Wnuka, wzięty z jego strony domowej:

Od 1.X.2002 Zatrudniony w Katedrze Filozofii Biologii.

Od 1.VII.2000 Zatrudniony na etacie profesora nadzwyczajnego.

1.II.1998-30.VI.2000 Zatrudniony na etacie adiunkta.

1.X.1996-31.I.1998 Zatrudniony na etacie starszego wykładowcy. Rozprawa habilitacyjna nt. "Istota procesów życiowych w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia: Bioelektromagnetyczny model katalizy enzymatycznej wobec problematyki biosystemogenezy" (kolokwium habilitacyjne 23.VI.1997 na Wydziale Filozofii KUL, zatwierdzenie przez CK – 24.XI.1997 r., pismo nr BCK-I-H-918/97). Recenzenci rozprawy i dorobku: ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk, ks. prof. dr hab. Mieczysław Lubański, prof. dr hab. inż. Iwo Pollo i prof. dr hab. Janusz Sławiński. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii – filozofii przyrody, dyplom nr 49.
1.X.1987-30.IX.1996 Zatrudniony na etacie adiunkta. W r. akad. 1988/89 - pięciomiesięczny staż naukowy w: Department of Biology, Catholic University of America, Washington, DC, USA.
Ten mój wpis, pomyślany jest jako pierwsza część “serii”. Dalsze części będę publikował w odstępach kilkudniowych. Ta pierwsza część będzie po prostu kopią Rozdziału 1.3 książki Mariana Wnuka. W dalszych częściach postaram się pokazać jak ta sama idea znajduje odzwierciedlenie w pionierskich pracach współczesnych fizyków, zarówno doświadczalnych jak i teoretycznych, a także biologów i filozofów na świecie. Ta dziedzina to przyszłość dobrze pojętej nauki! Zwrócę też uwagę na to jak wiele Polska traci na skutek publikowania wielu ważnych prac wyłącznie w języku polskim. Kiedyś, dawno dawno temu międzynarodowym językiem nauki była Łacina. Kopernik publikował w tym języku. Dziś, czy chcemy tego czy nie, jest nim język angielski.

Zatem przystępuję do rzeczy i przedstawię fragment tej arcyciekawej, prowokującej i godnej najwyższego uznania rozprawy habilitacyjnej Mariana Wnuka, wychowanka ś.p. ks. Prof. Włodzimierza Sedlaka

 

sedlak

 

Ks. Prof. Włodzimierz Sedlak.

jeszcze tylko jedna uwaga: w oryginale odnośniki do cytowanych źródeł są w przypisach u dołu stron. Tutaj wszakże, ze względu na format blogu, umieszczę je w nawiasach [ ] a cytowane źródła podam na końcu wpisu. I ostatnia uwaga: temat rozprawy Mariana Wnuka jest mi szczególnie bliski – można to będzie zresztą wywnioskować z poniższego tekstu.